Regulamin Konkursu

 

Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie zorganizowanym przez Mofables Sp. z o.o.

 

 

 

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1. Konkurs zostanie przeprowadzony na stronie internetowej gry ROAR, prowadzonej pod adresem URL: roarthegame.com/lappotwora zwanej dalej „Stroną” w okresie od dnia 4 maja 2015 roku do dnia 24 maja 2015 roku. W tych dniach naliczane będą punkty Uczestników oraz zbierane do rankingu wyniki w grze, które wezmą udział w Rankingu Konkursowym.

 

2. Od dnia 25 maja 2015 roku Użytkownicy będą mogli nadal korzystać z gry oraz przesyłać wyniki do rankingu, jednak nie będą one brane pod uwagę w opisywanym w poniższym regulaminie konkursie.

 

3. Organizatorem konkursu „Łap Potwora”, zwanego dalej Konkursem jest firma Mofables Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Dajwór 14, 31-052 w Krakowie zwana dalej Organizatorem.

 

4. Kontakt do Organizatora: tel. 501 588 628, e-mail: hello@mofables.com

 

5. Konkurs nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1540 z poźn. zm.).

 

6. Punkty Rankingowe naliczane są zgodnie z mechaniką gry: za szybkość oraz ilość odnalezionych “Monsterów” (z ang. Potworów) oraz w zależności od wybranego poziomu trudności gry. Szczegółowa instrukcja dostępna jest po adresem: http://roarthegame.com/lappotwora/jak-grac.html.

 

7. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne.

 

8. Konkurs nie jest sponsorowany, administrowany ani organizowany przez serwis Facebook. Dołączając do Konkursu, Uczestnik przekazuje dane osobowe Organizatorowi, a nie serwisowi Facebook. Serwis Facebook nie ponosi odpowiedzialności za Konkurs.

 

§ 2 NAGRODY

 

 

1. Dla Zwycięzców konkursu przewidziane są nagrody, zwane dalej Nagroda/Nagrody.

 

 

2. Organizator przyznaje Nagrody kolejno:

 

za I miejsce - gra planszowa Sawanna + kubek,

za II miejsce - gra planszowa Wyprawa po skarb + smyczka,

za III miejsce - puzzle 4w1 Wodne szaleństwa + smyczka,

 

oraz

 

Nagroda dodatkowa - gra planszowa Zęby Smoka + smyczka, przyznana dla Użytkownika, którego udostępniony post z gry zdobędzie największa liczbę polubień na portalu społecznościowym Facebook (najwięcej kliknięć ‘Lubię to’).

 

Fundatorami nagród jest firma Trefl S.A.

 

3. Aktualny Ranking będzie widoczny przez cały czas trwania Konkursu na stronie gry pod adresem http://roarthegame.com/lappotwora, jak również po zakończeniu Konkursu.

 

4. Zwycięzcy zostaną poinformowani o wynikach konkursu na stronie gry oraz na fanpage’u Roar (https://www.facebook.com/roarthegame), jak również, w zależności od wybranej metody, drogą mailową lub w wiadomości prywatnej na portalu społecznościowym Facebook.

 

 

§ 3 WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 

 

1. Konkurs skierowany jest do użytkowników Sieci Internet.

 

2. Konkurs prowadzony jest za pośrednictwem strony internetowej, dostępnej pod adresem http://roarthegame.com/lappotwora, pod którym dostępna jest gra.

 

3. Użytkowanie gry nie jest jednoznaczne z Uczestnictwem w Konkursie.

 

4. W Konkursie mogą wziąć udział:

 

a) pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych,

b) osoby powyżej 13 roku życia za zgodą prawnego opiekuna,

c) osoby poniżej 13 roku życia jako Użytkownicy gry, za zgodą prawnego opiekuna oraz z ramienia prawnego opiekuna, który weźmie udział w Konkursie jako Uczestnik,

 

- mające miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i będące konsumentami w rozumieniu art. 22(1) K.C. Osoby te zwane są dalej Uczestnikami lub każda z osobna Uczestnikiem. Wszystkie te warunki muszą być spełnione łącznie najpóźniej w dniu zgłoszenia udziału w Konkursie.

 

5. Gracz, zwany dalej Użytkownikiem gry, jest utożsamiany z Uczestnikiem Konkursu dopiero po wyrażeniu zgody na uczestnictwo w Konkursie poprzez akceptację Regulaminu Konkursu oraz spełnienie jednego z poniższych warunków:

 

a) po ukończeniu gry jako Uczestnik powyżej 18 roku życia poda swój nick oraz adres mailowy lub

b) po ukończeniu gry jako Uczestnik powyżej 13 roku życia za zgodą rodziców poda swój nick oraz adres mailowy lub

c) po ukończeniu gry jako Użytkownik (poniżej 13 roku życia) poda poprzez swojego prawnego opiekuna, zwanego wtedy Uczestnikiem Konkursu, jego (Uczestnika) nick oraz adres mailowy;

 

6. Każdy Uczestnik Konkursu powyżej 13 roku życia, ma prawo udostępnić post gry na portalu społecznościowym Facebook na swojej tablicy, co pozwala mu na udział w dodatkowej części Konkursu i szansę na Nagrodę Dodatkową.

 

7. Każdy Uczestnik Konkursu może użytkować grę dowolną ilość razy w trakcie trwania Konkursu, jak i po jego zakończeniu, do punktacji Konkursowej zalicza się jednak najlepszy wynik Uczestnika uzyskany w terminie od 4 maja 2015 do 17 maja 2015.

 

8. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest przynajmniej jednokrotne wyrażenie zgody na uczestnictwo, zgodnie z warunkami podanymi w §3 ust. 5 tym samym również przynajmniej jednokrotne użytkowanie gry.

 

9. Warunkiem uczestnictwa jest także akceptacja całości regulaminu i wyrażenie przez Uczestnika bezwarunkowej zgody na zastosowanie wszystkich jego postanowień.

 

10. Zgoda, akceptacja regulaminu jest równoznaczna z przyjęciem całej jego treści.

 

11. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w regulaminie zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie. Uczestnik potwierdza również, że zapoznał się z regulaminem i akceptuje wszystkie jego postanowienia.

 

12. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnik spełnia wszystkie warunki określone w niniejszym regulaminie. Niespełnienie warunków wynikających z niniejszego regulaminu lub bezpodstawna odmowa zadośćuczynienia żądaniu Organizatora, może spowodować wykluczenie Uczestnika z Konkursu z jednoczesnym wygaśnięciem prawa do nagrody.

 

13. Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia trwania konkursu oraz/lub zorganizowania kolejnych edycji Konkursu, o czym poinformuje Uczestników na stronie gry lub/i fanpage’u Roar The Game na portalu społecznościowym Facebook.

 

§ 4 ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD

 

1. Zwycięzcą Konkursu zostanie Uczestnik, który w czasie trwania Konkursu, tj. w okresie od 4 maja 2015 do 24 maja 2015, uzyska najwyższy wynik (największą ilość punktów w grze) oraz kolejno wynik drugi i trzeci najwyższy (tj. Uczestnicy, którzy w ostatnim dniu Konkursu zajmować będą kolejno pierwsze, drugie i trzecie miejsce w Rankingu Konkursu). W przypadku remisu, przesądzi data zdobycia wyniku - Uczestnik, który pierwszy zdobędzie tę samą ilość punktów, uznany zostanie za Zwycięzcę (kolejno jeśli remis dotyczyć będzie dwóch lub więcej Uczestników, ich pozycja w Rankingu Konkursowym będzie zależna od daty zdobycia wyniku).

 

2. Organizator ogłosi Zwycięzcę do 7 dni po zakończeniu Konkursu.

 

3. Zwycięzca zobowiązany jest do przesłania, w odpowiedzi na ogłoszenie wyników zgodnie z §2 ust. 4 , wiadomości prywatnej na portalu społecznościowym Facebook lub na adres mailowy hello@mofables.com w terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyników:

a) swoich danych osobowych w zakresie imienia, nazwiska oraz adresu (osoby powyżej 18 roku życia),

b) swoich danych osobowych w zakresie imienia, nazwiska oraz adresu, jak i pisemnej zgody prawnego opiekuna w postaci skanu/zdjęcia zgody napisanej odręcznie (osoby powyżej 13 roku życia),

c) danych osobowych w zakresie imienia, nazwiska oraz adresu Uczestnika (tj. prawnego opiekuna Użytkownika gry poniżej 13 roku życia),

 

- w celu dostarczenia przez Organizatora Nagrody, Nieprzesłanie wymienionych wyżej danych osobowych jest równoznaczne z utratą przez Uczestnika prawa do otrzymania Nagrody, która przechodzi na Uczestnika zajmującego kolejną pozycję w Rankingu Konkursu.

 

3. Nagroda zostanie wysłana do Zwycięzcy na podany adres na koszt Organizatora w terminie do 30 dni od otrzymania danych osobowych od Zwycięzcy.

 

4. Zwycięzcy nie przysługuje prawo żądania zamiany przyznanej nagrody na inną.

 

§ 5 DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

 

1. Przystępując do Konkursu Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że administratorem jego danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z zm.) jest Organizator.

 

2. Dane osobowe Uczestnika w zakresie nazwy używanej na Facebooku lub adresu mailowego będą wykorzystywane przez Organizatora w celu potwierdzenia Zgłoszenia udziału w Konkursie oraz w celach marketingowych, związanych z produktami Organizatora.

 

3. Dane osobowe Zwycięzcy w zakresie imienia, nazwiska oraz adresu będą udostępnione jedynie Organizatorowi w celu dostarczenia Nagrody.

 

4. Niezależnie od treści ust. 2 i 3, dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym, na podstawie przepisów prawa, w celu i zakresie z nich wynikającym.

 

5. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że w odniesieniu do jego danych osobowych podanych dobrowolnie, przysługuje mu prawo kontroli ich przetwarzania, w szczególności dostępu do treści tych danych oraz ich poprawiania.

 

 

§ 6 WYMAGANIA TECHNICZNE

 

1. Warunkiem technicznym uczestnictwa w Konkursie, w tym prawidłowego korzystania ze Strony Gry tym samym Strony Konkursu, jest korzystanie z komputera osobistego (PC) z dostępem do sieci Internet, wyposażonego w najnowszą wersję przeglądarki internetowej Internet Explorer, Opera, Firefox lub Google Chrome.

 

2. Warunkiem technicznym jest także zainstalowanie wtyczki Unity Web Player, wymaganej do poprawnego Użytkowania Gry.

 

 

§ 7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 

1. Postanowienia niniejszego Regulaminu wchodzą w życie z dniem 4 maja 2015 r.

 

2. Powyższy regulamin jest dostępny pod adresem: http://roarthegame.com/lappotwora/regulamin.html.

 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem Konkursu stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.

 

Kraków, 28 kwietnia 2015 r.

© 2014  TREFL S.A.  /  Made by Mofables